Ευρετήριο Άρθρου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων και Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ Λάρισας είναι ενταγμένο στην δομή του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Λάρισας και εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του εν λόγω Τμήματος.

Ιδρύθηκε το 2008 και στεγάζεται σε ένα μοντέρνο βιομηχανικού τύπου κτίριο με εμβαδό περίπου 250m2 και είναι πλήρως εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και στελεχωμένο με προσωπικό με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα στον ευρύτερο τομέα της Μηχανικής Τροφίμων και Βιοσυστημάτων.

Η αποστολή του Εργαστηρίου είναι, εκτός της διδασκαλίας σειράς μαθημάτων στον τομέα της Μηχανικής των Αγροτικών Βιομηχανιών και των Βιομηχανιών Τροφίμων και των Βιοσυστημάτων, η διεξαγωγή προωθημένης έρευνας σε σύγχρονους τομείς της Αγροτικής Βιομηχανίας και της Βιομηχανίας των Τροφίμων που αφορούν τουλάχιστον τις παρακάτω τεχνολογίες αιχμής:

 • Τεχνολογία μεμβρανών και εφαρμογές της στην συμπύκνωση υγρών τροφίμων και απομόνωση βιοδραστικών ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Τεχνολογία υπερκρίσιμης εκχύλισης
 • Τεχνολογία ξήρανσης με ψεκασμό (spray drying)
 • Τεχνολογία ξήρανσης με κατάψυξη (freeze drying)
 • Τεχνολογία διαχωρισμών με χρήση ρητινών και βιομηχανικής χρωματογραφίας για απομόνωση βιοδραστικών ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Τεχνολογία επεξεργασίας και παστερίωσης αποστείρωσης με υπερ - υψηλή πίεση
 • Τεχνολογία παλλόμενων ηλεκτρικών πεδίων για ομογενοποίηση και παστερίωση/αποστείρωση υγρών τροφίμων
 • Τεχνολογία μικρο και νανο ενθυλάκωση βιοδραστικών ουσιών για χρήση τους στην βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων
 • Τεχνολογίες χειρισμού βιο - αποβλήτων από πρωτογενή αγροτική παραγωγή ή αγροτικές βιομηχανίες για παραγωγή χρήσιμων υλικών
 • Τεχνολογία Βιομηχανικών ζυμώσεων για αποδόμηση αποβλήτων και παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Τεχνολογίες παραγωγής αιθέριων ελαίων με απόσταξη ή με σύγχρονες τεχνικές
 • Εφαρμογές υπερσύγχρονων τεχνολογιών ενόργανης ανάλυσης για αναλυτικούς προσδιορισμούς σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα

Το Εργαστήριο διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με την Αγροτική Βιομηχανία και την Βιομηχανία των Τροφίμων και με κλαδικούς φορείς της περιοχής της Θεσσαλίας αλλά και γενικότερα της Ελλάδας και σημαντική διασύνδεση και δικτύωση με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.

Στην εσωτερική δομή του Εργαστηρίου λειτουργούν  τρείς σημαντικές ερευνητικές ομάδες :

 • H ομάδα εφαρμογών τεχνολογίας μεμβρανών
 • Η ομάδα εφαρμογών Νανοτεχνολογίας
 • Η ομάδα αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και αιθέριων ελαίων

Ενώ παράλληλα οι δυνατότητες του Εργαστηρίου ενισχύονται με τρείς συνεργάτες του Τομέα των Βιοσυστημάτων με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, στην όλη δομή του Εργαστηρίου υπάρχει ενεργότατη συμμετοχή σπουδαστών του Τμήματος Βιοσυστημάτων που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα αναπτύσσοντας ερευνητικές δεξιότητες σε τομείς υπερσύγχρονης τεχνολογίας πραγματοποιώντας ταυτόχρονα και τις πτυχιακές τους εργασίες ή την εξάμηνη πρακτική εκπαίδευση τους.

Η πολιτική του Εργαστηρίου είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η εξωστρέφεια του και να ενισχυθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με την Ελληνική Βιομηχανία τροφίμων και αγροτικών προϊόντων με λήψη μεγαλύτερου αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων άμεσα από την Βιομηχανία ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης  με την οργάνωση επιστημονικού συνεδρίου στο τομέα τροφίμων και βιοσυστημάτων και την έκδοση αντίστοιχου έγκριτου ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού θα επιδιωχθεί η επίτευξη ισχυρότερης διεθνούς δικτύωσης.

Τέλος, μία από τις σημαντικές διαστάσεις της κοινωνικής προσφοράς του Εργαστηρίου στην τοπική κοινωνία των επιχειρήσεων αναμένεται να είναι η βοήθεια για μεταφορά σύγχρονης τεχνολογίας σ’ αυτές και στην επίλυση πρακτικών βιομηχανικών προβλημάτων με ταυτόχρονη δια-δραστική επικοινωνία.

Κύλιση στην Αρχή